Kontrollansvarig / Areamätning

KA måste finnas för alla byggen som kräver bygglov, enlig PBL (plan- och bygglag (2010:900) 10:9 9 §) och ska fungera som länken mellan kommunen och byggherren. Kontrollansvarig ska anmälas redan när man söker bygglov.

Kontrollansvarig KA benämndes tidigare som Kvalitetsansvarig enligt PBL, men efter 2011-05-02 då vi fick en ny plan- och bygglag här i Sverige så byttes benämningen till Kontrollansvarig enligt PBL.

I samband med den nya lagen så förändras även till viss del KA:s roll i projekten, denne skall nu ha ett större engagemang i respektive projekt än tidigare. Några av förändringarna är att en mer omfattande kontrollplan skall uppföras, samt medverkan vid myndighetsbesök såsom kommunens/byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och slutsamråd.  Det är KA som ska se till att samhällets minimikrav enligt PBL och BBR för en byggnad uppfylls. För att säkerställa att den kontrollansvarige har den kompetens som behövs ska alla KA vara certifierade.

KA skall vara certifierad för att kunna åta sig uppdraget och tillse att beslutad kontrollplan från tekniskt samråd och givet bygglov följs. KA skall inte leda arbetet i sig, utan dennes uppgift är att se till att utförda arbeten uppfyller myndighetskraven genom att de dokumenterade kontroller utförs och verifieras av respektive projektör och entreprenör, och att kontrollpunkterna i kontrollplanen har utförs. Med dokumenterade kontroller menas egenkontroller, intyg och protokoll från provningar som täthetsprovning av im- och rökkanal, isolationsmätning av el, vvs- tryckprovningar o.s.v.

Kontrollansvarigs roll / arbetsgång.

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan och annat underlag inför det tekniska samrådet. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen tillgodoses och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden. Plan- och bygglag (2010:900) 10:11 11 §

 1. En kontrollansvarig ska biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
  2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
  3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
  4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
  5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
  6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
  7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Plan- och bygglag (2010:900) 10:11 11 §

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Lazze Nilsson
Certifierad Kontrollansvarig enligt PBL

Certifierad genom RISE Research Institutes of Sweden AB                            Certifikat:  SC0329-17  Behörighet N